try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Bani Kabeer Ji - 2008

Back to Course Page
Lesson/Date Shabad Listen/Watch
Lesson 1 – May 3 eyh sMsw mo kau Anidnu ibAwpY mo kau ko n khY smJweI ]
eaeh sa(n)saa mo ko anadhin biaapai mo ko ko n kehai samajhaaee.
LISTEN
Lesson 2 – May 10 myry rwjn mY bYrwgI jogI ]
maerae raajan mai bairaagee jogee.
LISTEN
Lesson 3 – May 17 geI bunwvn mwho ]
gee bunaavan maaho.
LISTEN
Lesson 4 – Jul 5 ibKY bwcu hir rwcu smJu mn baurw ry ]
bikhai baach har raach samajh man bouraa rae.
LISTEN
Lesson 5 – Jul 12 qum Gir lwK koit AsÍ hsqI hm Gir eyku murwrI ]
thum ghar laakh kott asv hasathee ham ghar eaek muraaree.
LISTEN
Lesson 6 – Jul 19 kih kbIr BY swgr qrn kau mY siqgur Et lieE ]
kehi kabeer bhai saagar tharan ko mai sathigur outt laeiou.
LISTEN
Lesson 7 – Jul 26 mY nwhI kCu Awih n morw ]
mai naahee kashh aahi n moraa.
LISTEN
Lesson 8 – Jul 19 rwm jpau jIA AYsy AYsy ] DR¨ pRihlwd jipE hir jYsy ]
raam japo jeea aisae aisae. dhhroo prehilaadh japiou har jaisae.
LISTEN
Lesson 9 – Aug 9 jIArw hir ky gunw gwau ]
jeearaa har kae gunaa gaao.
LISTEN
Lesson 10 – Aug 16 rmeIAw gun gweIAY ]
rameeaa gun gaaeeai.
LISTEN
Lesson 11 – Aug 23 rwm rsu pIAw ry ]
raam ras peeaa rae.
LISTEN
Lesson 12 – Aug 30 aufhu n kwgw kwry ]
ouddahu n kaagaa kaarae.
LISTEN
Lesson 13 – Sep 6 qoih crn mnu lwgo swirMgDr ]
thohi charan man laago saari(n)gadhhar.
LISTEN
Lesson 14 – Sep 13 jIAry jwihgw mY jwnW ]
jeearae jaahigaa mai jaanaa(n).
LISTEN
Lesson 15 – Sep 27 fgmg Cwif ry mn baurw ]
ddagamag shhaadd rae man bouraa.
LISTEN
feedback