try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Sidh Gosht - Year 2011

Lesson/Date Shabad Listen/Watch
1 - May 6 isD sBw kir Awsix bYTy sMq sBw jYkwro ]
Sidh Sabha Kar Aasan Baitae Santh Sabha Jaikaaro.
LISTEN
2 - May 13 nwnku bolY suix bYrwgI ikAw qumwrw rwho ]
Nanak Bolai Sun Bairaagee Kiaa Thumaaraa Raaho.
LISTEN
3 - May 20 shjy Awey hukim isDwey nwnk sdw rjwey ]
sehajae aaeae hukam sidhhaaeae naanak sadhaa rajaaeae ||
LISTEN
4 - Jun 3 dunIAw swgru duqru khIAY ikau kir pweIAY pwro ]
dhuneeaa saagar dhuthar keheeai kio kar paaeeai paaro
LISTEN
5 - June 10 suix suAwmI Ardwis hmwrI pUCau swcu bIcwro ]
Sun Suaamee Ardhaas Hamaaree Pooshho Saach Beechaaro .
LISTEN
6 - June 17 swcw swihbu swcI nweI prKY gur kI bwq KrI ]
saachaa saahib saachee naaee parakhai gur kee baath kharee.
LISTEN
7 - June 24 ikau kir inrmlu ikau kir AMiDAwrw ]
Kio Kar Nirmal Kio Kar Andhhiaaraa .
LISTEN
8 - July 1 swc vKr ky hm vxjwry ]
saach vakhar kae ham vanajaarae.
LISTEN
9 - July 8 siqgur kY jnmy gvnu imtwieAw ]
Sathigur Kai Janamae Gavan Mittaaeiaa .
LISTEN
10 - July 15 Awid kau kvnu bIcwru kQIAly suMn khw Gr vwso ]
Aadh Ko Kavan Beechaar Katheealae Sun Kehaa Ghar Vaaso.
LISTEN
11 - July 22 hukmy AwvY hukmy jwvY hukmy rhY smweI ]
Hukamae Aavai Hukamae Jaavai Hukamae Rehai Samaaee .
LISTEN
12 - July 29 nwnk dUjI kwr n krxI syvY isKu su Koij lhY ]
naanak dhoojee kaar n karanee saevai sikh s khoj lehai.
LISTEN
13 - August 5 Aivgqo inrmwielu aupjy inrgux qy srguxu QIAw ]
avigatho niramaaeil oupajae niragun thae saragun thheeaa.
LISTEN
14 - Aug 12 eykw bydn dUjY ibAwpI nwmu rswiexu vIsirAw ]
Eaekaa Baedhan Dhoojai Biaapee Naam Rasaaein Veesariaa.
LISTEN  
15 - August 19 nwnk swic rqy suKu jwix ]
Naanak Saach Rathae Sukh Jaan.
LISTEN
16 - Aug 26 gurmuiK roim roim hir iDAwvY ]
Gurmukh Rom Rom Har Dhhiaavai.
LISTEN
17 - September 2 gurmuiK pweIAY AlK Apwru ]
Gurmukh Paaeeai Alakh Apaar.
LISTEN
18 - Sept 10 sbid Byid jwxY jwxweI ]
Shabadh Bhaedh Jaanai Jaanaaee.
LISTEN  
19 - September 16 swc sbd ibnu piq nhI pwvY ]
Saach Sabadh Bin Path Nehee Paavai.
LISTEN
20 - September 23 nwnk gurmuiK sbid insqwry ]
Nanak Gurmukh Shabadh Nisathaarae .
LISTEN  
21 - October 1 nwnk nwim rqy sdw suKu hoie ]
Nanak Naam Rathae Sadhaa Sukh Hoae.
LISTEN
22 -  October 7 nwnk nwim rqy iqn kau jYkwru ]
Nanak Naam Rathae Thin Ko Jaikaar .
LISTEN  
23 - October 14 pUry gur qy nwmu pwieAw jwie ]
Poorae Gur Thae Naam Paaeiaa Jaae.
LISTEN
24 -  October 21 gurmuiK prKY rqnu suBwie ]
Gurmukh Parakhai Rathan Subhaae.
LISTEN  
25 - October 28 gurmuiK krxI kwr krwey ]
Gurmukh Karanee Kaar Karaaeae.
LISTEN
26 -  November 4 gurmuiK swsqR isimRiq byd ]
Gurmukh Saasathr Simrith Baedh.
LISTEN 
feedback