try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Sukhmani Sahib - Year 2004

Lesson/Date Shabad Listen/Watch
Lesson 1 – May 7 Awid gurey nmh ]
aadh gureae nameh.
LISTEN
Lesson 2 – May 14 suKmnI suK AMimRq pRB nwmu ]
sukhamanee sukh a(n)mrith prabh naam.
LISTEN
Lesson 3 – May 21 pRB kY ismrin iriD isiD nau iniD ]
prabh kai simaran ridh sidh no nidh.
LISTEN
Lesson 4 – May 28 pRB kw ismrnu sB qy aUcw ]
prabh kaa simaran sabh thae oochaa.
LISTEN
Lesson 5 – Jun 4 pRB kau ismrih sy DnvMqy ]
prabh ko simarehi sae dhanavanthae.
LISTEN
Lesson 6 – Jun 11 pRB kau ismrih sy praupkwrI ]
prabh ko simarehi sae paroupakaaree
LISTEN
Lesson 7 – Jun 18 pRB kY ismrin kwrj pUry ]
prabh kai simaran kaaraj poorae
LISTEN
Lesson 8 – Jun 25 hir ismrnu kir Bgq pRgtwey ]
har simaran kar bhagath pragattaaeae.
LISTEN
Lesson 9 – Jul 2 dIn drd duK BMjnw Git Git nwQ AnwQ ]
dheen dharadh dhukh bhanjanaa ghatt ghatt naath anaath.
LISTEN
Lesson 10 – Jul 9 sgl isRsit ko rwjw duKIAw ]
sagal srisatt ko raajaa dhukheeaa.
LISTEN
Lesson 11 – Jul 16 CUtq nhI koit lK bwhI ]
shoottath nehee kott lakh baahee.
LISTEN
Lesson 12 – Jul 23
2 Astpadi's Begin Here
ijh mwrg ky gny jwih n kosw ]
jih maarag kae ganae jaahi n kosaa.
LISTEN
Lesson 13 – Jul 30 hir kw nwmu jn kau mukiq jugiq ]
har kaa naam jan ko mukath jugath.
LISTEN
Lesson 14 – Aug 6 jwp qwp igAwn siB iDAwn ]
jaap thaap giaan sabh dhiaan.
LISTEN
Lesson 15 – Aug 13 mn kwmnw qIrQ dyh CutY ]
man kaamanaa theerath dhaeh shuttai.
LISTEN
Lesson 16 – Aug 20 cwir pdwrQ jy ko mwgY ]
chaar padhaarath jae ko maagai.
LISTEN
Lesson 17 – Aug 27 inrDn kau Dnu qyro nwau ]
niradhhan ko dhhan thaero naao.
LISTEN
Lesson 18 – Sep 3 rmeIAw ky gun cyiq prwnI ]
rameeaa kae gun chaeth paraanee.
LISTEN
Lesson 19 – Sep 10 Awid AMiq jo rwKnhwru ]
aadh a(n)th jo raakhanehaar.
LISTEN
Lesson 20 – Sep 17 krqUiq psU kI mwns jwiq ]
karathooth pasoo kee maanas jaath.
LISTEN
Lesson 21 – Sep 24 sMig shweI su AwvY n cIiq ]
sa(n)g sehaaee s aavai n cheeth.
LISTEN
feedback